Kanał RSS - Newsletter SITA Aukcje SITA w Allegro Kanał SITA w Youtube Strona SITA w Google+ Profil SITA w Facebooku

Referencje

Opinia Uniwersytetu Bundeswehry w Hamburgu


Prof. dr Rainer Dieterich
Katedra Psychologii
Pedagogicznej


„Niniejszym stwierdzam, że propagowany przez firmę SITA system nauki jest efektywną i dojrzałą metodą ułatwiającą przyswajanie języków obcych.

Metoda wykorzystania biofeedbacku oddechowego do osiągnięcia sprzyjającego nauczaniu stanu odprężenia została wynaleziona przez pana Karla-Heinza Gelsena i drobiazgowo przebadana w katedrze psychologii pedagogicznej na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu. Dotychczas powstało około 10 eksperymentalno-psychologicznych studiów, jeden doktorat oraz wiele prac dyplomowych, które dokumentują skuteczność tej metody w odniesieniu do różnych form i treści nauczania. W sumie podstawy systemu nauczania SITA, a w szczególności prace nad metodą biofeedbacku oddechowego należy uważać za dokładnie zbadane.

Obok badań dotyczących psychologicznych podstaw uczenia się opracowano koncepcję dydaktyczna łącząca metodę biofeedbacku oddechowego z metodą nauczania języków obcych (przy współpracy prof. dr Ritschera z Uniwersytetu w Hamburgu). W ten sposób naukowa fachowość i kompetencja zostały wykorzystane przy opracowywaniu poszczególnych kursów oraz generalnej koncepcji dydaktycznej.

Podsumowując system nauczania SITA stanowi kompleksową, z naukową kompetencją i dokładnością zbadaną i  wielokrotnie potwierdzoną w działaniach praktycznych metodę nauczania języków obcych.”

Opinia Instytutu Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Prof. dr hab. Jacek Fisiak
Instytut Filologii Angielskiej


„Blisko siedmioletnia obserwacja rozwoju i praktycznego zastosowania systemu SITA jako metody nauczania języków obcych owocuje zbiorem coraz bardziej interesujących i wielostronnych doświadczeń i wniosków. Wielokrotnie potwierdzana i wyrażana opinia o skuteczności systemu w indywidualnym użytkowaniu obecnie wzbogacona została wynikami badań trwających od początku 1995 roku, a dotyczących nauki grupowej w wyposażonych w system SITA ośrodkach.

Bazą dla poczynionych spostrzeżeń były działające w dziesięciu miastach Polski szkoły językowe sieci SITA. Ich aktywność, a także atrakcyjność i wzrastająca popularność samej metody powoduje, że kolejne ośrodki zgłaszają chęć udziału we wdrażaniu systemu do powszechnego użytkowania. Kursy prowadzone systemu SITA są kursami intensywnymi. Uczestnicy to zarówno młodzież, jak i dorośli, często również w zaawansowanym już wieku, o  różnym poziomie wykształcenia oraz zróżnicowanych predyspozycjach językowych. Łączy ich niechęć do wieloletniego cyklu nauczania w tradycyjnym procesie dydaktycznym, do uczenia się "metodą kroplówki" w klasach spotykających się z nauczycielem 2-3 razy tygodniowo, nie wspominając już o niskim poziomie efektywności takiej nauki. Uczestnicy kursów SITA korzystają z fachowo opracowanych materiałów przygotowujących ich przede wszystkim do płynnej komunikacji w języku obcym. Na podstawie testów przeprowadzonych w ubiegłym roku w kilku grupach zaobserwować można bardzo wysoką skuteczność zapamiętywania nowych informacji w krótkim czasie oraz wielokrotnie wyższą trwałość przyswojonej wiedzy. Niebagatelną funkcję pełni tu także element komfortu psychicznego podczas nauki, wyeliminowanie stresu oraz motywacja pojawiająca się wraz z sukcesami pojawiającymi się już od pierwszych zajęć.

Stosując metodę SITA uczniowie byli w stanie opanować wybrany zakres materiału językowego w ciągu dwóch tygodni i zakończyć kurs z przeciętnym wynikiem: 85%. Tak wysokie noty przy standardowych 30% nie wymagają dodatkowego komentarza.

Ta wysoce humanistyczna w swym charakterze metoda - biorąc pod uwagę wynikającą z niej oszczędność czasu oraz jej skuteczność - stanowi odpowiedź na wciąż rosnące wymagania stawiane przed inteligentnym człowiekiem przez współczesny świat. Staje się niezastąpionym narzędziem dla aktywnych zawodowo: biznesmenów, urzędników, wojskowych, policjantów, naukowców, lekarzy i  wielu innych grup społecznych. Może być wyzwaniem dla świata nauki, aby nie zaprzestawał wysiłków: rozwój człowieka nie jest jeszcze skończony.”

Opinia Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego w WarszawieProf.dr hab. Jan Tylka
Katedra Psychologii

„Jednym z ważnych czynników w rozwoju chorób cywilizacyjnych [w tym chorób układu krążenia] jest stres. Jest on również zjawiskiem, które komplikuje przebieg leczenia choroby i powrót do pełnego i efektywnego życia po chorobie. Radzenie sobie ze stresem jest możliwe i może być skuteczne, pod warunkiem, że pozna się jego mechanizm i opanuje techniki likwidowania [lub zmniejszania] jego skutków. Do znanych sposobów zwalczania skutków stresu zaliczyć trzeba techniki relaksacji czyli psychofizycznego odprężania organizmu. Mogą w tym być wielce pomocne urządzenia typu biofeedback [biologiczne sprzężenie zwrotne], których właściwość polega na informowaniu osoby o danej funkcji jego organizmu [np. oporności elektrycznej skóry - RSG, oddechu, tętnie itp.]

Od kilku lat w Pracowni Psychologii Klinicznej w Instytucie Kardiologii prowadzone są badania z wykorzystaniem urządzenia SITA, celem oceny jego przydatności w rehabilitacji i prewencji wtórnej chorych kardiologicznych.

W ostatnim roku zakończono badanie w 90 osobowej grupie chorych, którą podzielono losowo na trzy podgrupy, aby można było ocenić stopień skuteczności uczenia się odprężenia, z zależności od sposobu uczenia się [np. z użyciem/lub bez - urządzenia SITA i w oparciu o sugestie słowne zawarte na taśmie magnetofonowej i emitowane przez to urządzenie]. Wszystkie osoby badane zostały poddane działaniu bodźców sterujących [hałas, obciążenie informacyjne] i u wszystkich dokonywano pomiarów reakcji RSG, które traktowano jako wskaźniki napięcia - odprężenia. Okazało się, że osoby z grupy, w której uczono odprężania się przy pomocy urządzenia SITA w połączeniu z sugestiami słownymi [z magnetofonu], prezentowały prawie dwukrotnie lepsze wyniki w rejestracji RSG, niż osoby z pozostałych podgrup, a zwłaszcza grupy, która w ogóle nie miała do czynienia z tym urządzeniem. Można zatem wyprowadzić wniosek, że uczenie się odprężania z zastosowaniem urządzenia SITA przebiega u pacjentów kardiologicznych bardziej skutecznie i szybciej niż wtedy, kiedy do nauki relaksu nie używa się tego urządzenia.

Wartość i użyteczność urządzenia SITA może być rozpatrywana zarówno z punktu widzenia naukowo-poznawczego jak i praktycznego. Obszary życia, w których stosować można w/w urządzenie to przede wszystkim uczenie się oraz działanie prozdrowotne. Ten drugi obszar (zdrowie) jest niezwykle interesującym i ważnym obszarem, w którym to urządzenie znajduje swoje miejsce. Może ono bowiem być wykorzystywane do:

1. nauki relaksu u chorych z chorobami somatycznymi (choroby układu krążenia, choroby przewodu pokarmowego, zaburzeniami czynnościowymi (nerwicowymi),

2. wspomaganie działań rehabilitacyjnych (w rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, ortopedycznej),

3. w radzeniu sobie ze stresem - przestrajanie nadmiernej aktywności sympatycznego układu nerwowego na aktywne działanie gałęzi parasympatycznej,

4. uczenia samokontroli i autoregulacji procesów wegetatywnych i reakcji emocjonalnych (ważna działalność profilaktyczna).

Istnieje dużo innych możliwości (np. przygotowanie pacjentów do zabiegów) stosowania urządzenia SITA, ale wymaga to przeprowadzenia stosownych badań. Chcę również podkreślić wartość tego urządzenia poprzez wymiar łatwości jego stosowania, za co należą się słowa uznania konstruktorom.”

Ocena Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


W czerwcu 2001 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander Kwaśniewski odznaczył Dyrektora Generalnego naszej firmy Jerzego Kowalewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w upowszechnianie wiedzy. To uznanie jest dla nas wielkim zaszczytem.

Opinia Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej


Na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1991 roku w sprawie Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej (Dz. U. Ministerstwa zdrowia i Opieki Społecznej nr 2, 1991 poz. 4) oraz pisma Ministra Zdrowia NKT-PN/078/025/01 z dnia 21 lutego 2001 roku, po dokonaniu oceny sprawności i bezpieczeństwa w wyniku badań technicznych i badań eksploatacyjnych w warunkach klinicznych wyrobu medycznego: SITA aparat do rehabilitacji w schorzeniach układu krążenia, stwierdza się, że wyżej wymieniony wyrób został uznany za przydatny do zastosowania przewidzianego przez producenta w dokumentacji towarzyszącej i może być użytkowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Opinia została zarejestrowana w ewidencji Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej pod numerem: 32576057.

Opinia Instytutu Kardiologii w Aninie


Opinia dotycząca wykorzystania urządzeń SITA do terapii rehabilitacyjnej w schorzeniach układu krążenia


Prof.dr hab. Jan Tylka
Pracownia Psychologiczna

Zgodnie treścią umowy zawartej z firmą SITA w dn. 11.06 br. w Pracowni Psychologii Klinicznej Zakładu Rehabilitacji Instytutu Kardiologii poddano testowaniu urządzenia SITA wprowadzając w/w urządzenia do psychologicznej praktyki rehabilitacyjnej u osób z chorobami układu krążenia.

W wyniku przeprowadzonych prób badawczych stwierdzono:
1. Przydatność urządzenia SITA do prowadzenia treningów relaksacyjno-koncentrujących u pacjentów z:
    a. podwyższonym poziomem lęku
    b. trudnościami w zasypianiu
    c. objawami napięcia psychologicznego

2. Bezpieczeństwo jego stosowania - nie stwierdzono występowania żadnych niekorzystnych objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz układu nerwowego u pacjentów kardiologicznych u których prowadzona badania i obserwacje.

3. Łatwość w jego używaniu dla celów kardiologicznej rehabilitacji.

Opinia Głównego Trenera Przygotowań Ateny 2004


„Zainteresowanie trenerów systemem SITA spowodowane jest tym, że dostają się do ręki trenażer, który umożliwia nieinwazyjnie stosować trening psychologiczny. Brakowało nam urządzenia które umożliwia w komfortowych warunkach na prowadzenie treningu koncentracji czy relaksacji. Stres spowodowany zbliżającymi się zawodami można osłabić lub zapanować nad nim gdy nauczymy się pewnych technik psychologicznych (trening mentalny).

Zademonstrowane urządzenie SITA jest wg nas trafionym pomysłem. Wykorzystanie go zwłaszcza przez zawodników wysokiej klasy pozwala na dostarczenie specjalnego środka treningowego do walki ze stresem. Najczęstszym elementem który zawodzi w walce sportowej jest psychika. Po odpowiednim treningu wzrasta szansa osiągnięcia wysokich rezultatów gdy zawodnik jest wyposażony w odpowiednie umiejętności, które pozwolą mu odpowiednio zachować się przed startem, oraz pomiędzy startami w tym samym dniu zawodów. Zwłaszcza gdy na ważnych zawodach (Mistrzowskich) zawodnik praktycznie może być pozbawiony kontaktu ze swoim trenerem. Szczególnie przydatne może być w sportach walki (judo, zapasy, szermierka, boks w podnoszeniu ciężarów oraz sprintach lekkoatletycznych).”

Marek Rzepkiewicz
Trener Główny Przygotowań Ateny 2004

Opinia Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie


„Na podstawie wstępnych doświadczeń natury praktycznej z  wykorzystaniem urządzenia SITA w sporcie ( z udziałem wybranych zawodników i trenerów kadr Olimpijskiej i Paraolimpijskiej) można stwierdzić, że urządzenie to może zostać zastosowane zarówno przez trenerów jak i zawodników w dwóch obszarach:

1. Zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem - do nauki języków obcych. Umiejętność porozumiewania się w zakresie podstawowego słownictwa pozwalającego funkcjonować prawidłowo w trakcie zawodów sportowych i zgrupowań zagranicznych bez konieczności odwoływania się do pomocy tłumacza stanowi duże ułatwienie zarówno dla zawodników jak i trenerów. Z kolei użycie sytemu Sita do nauki własnej w trakcie pobytu na zgrupowaniach sportowych pozwala na poznanie języka bez konieczności współpracy z nauczycielami w trakcie stacjonarnych kursów języka obcego, co często nie jest możliwe ze względu na liczne wyjazdy i pobyt poza miejscem zamieszkania (od 100 do 240 dni w roku zajmują zgrupowania i zawody sportowe w przypadku zawodników kadry olimpijskiej!).

2. Jako urządzenie wspomagające w procesie sportowego treningu psychologicznego. Trening Psychologiczny (mentalny) jako system ćwiczeń prowadzących do efektywnego rozwoju takich cech jak m.in. koncentracja uwagi, kontrola emocji, odporność w warunkach stresu - bazuje na umiejętności relaksu. System Sita stanowi jedną z możliwości nauki osiągania tego korzystnego dla ciała i umysłu stanu. Już sam stan relaksu niesie za sobą wymierne korzyści w sporcie - pozwala zawodnikowi na szybszy wypoczynek po wysiłku włożonym w trening lub start. To z kolei pozwala na efektywną mobilizację energii fizycznej i psychicznej do kolejnego startu bądź treningu.

Jednak sam relaks osiągany przez zawodnika to za mało, jeśli mówimy o efektywnym przygotowaniu psychicznym do startu. Jest tu potrzebny system treningu bazującego na stanie relaksu, rozumianego w tym momencie jako stan zwiększonej koncentracji uwagi i podatności na sugestię. W tak rozumianym stanie relaksu kodowane są kolejne umiejętności niezbędne zawodnikowi w trakcie startu i treningu sportowego. Zestaw ćwiczeń treningu psychologicznego może być prowadzony przez odpowiednio przygotowanego do tego psychologa współpracującego z danym zawodnikiem lub może to być prowadzone samodzielnie przez zawodnika poprzez zastosowanie zestawu ćwiczeń nagranych na kasecie magnetofonowej i/lub płycie CD wraz z instrukcją w formie broszury opisującej sposób prowadzenia treningu psychologicznego.

Dodatkowo część z tych ćwiczeń może być wykorzystana przez trenerów, którzy nie tylko rozwiną w ten sposób swój warsztat zawodowy ale również wykorzystają w stosunku do siebie umiejętności płynące z opanowania relaksu oraz ćwiczeń treningu psychologiczne. Liczne badania oraz obserwacje sytuacji naturalnych wskazują, że trenerzy sportowi ulegają znacznie większym stresom, niż sami zawodnicy. Umiejętność rozładowania nadmiernych napięć psychicznych oraz kontrola emocji pozwolą im również na efektywniejsze funkcjonowanie w warunkach startowych.”

Dariusz Nowicki
Koordynator ds. psychologii

Opinia Konsultanta Krajowego d/s Psychologii Klinicznej

Biofeedback - autoregulacja procesów psychosomatycznych
z wykorzystaniem urządzenia SITA


Współczesny świat fascynuje i zadziwia, ale jednocześnie stawia bardzo wysokie wymagania przed naszym organizmem. Zmagania z codziennymi wyzwaniami wielu z nas przysparzają znacznych trudności. Często płacimy za nie zaburzeniami zdrowia, a nawet jego utratą. Choroby cywilizacyjne takie jak: choroby układu krążenia, cukrzyca, alergia, choroby afektywne, są wynikiem doświadczania stresu, któremu jesteśmy stale poddawani. Co należy czynić, jak pomóc swojemu organizmowi?

W takiej sytuacji koniecznością staje się profilaktyka. Jej stosowanie wiąże się z umiejęt-nością autoregulacji, z umiejętnością kontroli swoich zachowań, swojego umysłu, swoich emocji i wreszcie innych mechanizmów organizmu.

Biofeedback - biologiczne sprzężenie zwrotne jest uznaną metodą, pozwalającą na osiągnięcie stanu równowagi psychosomatycznej.

Jednym z urządzeń wspomagających uczenie się pracy z własnym organizmem jest urządzenie SITA. Może być ono niezwykle pomocne w autoregulacji podstawowej dla życia funkcji, jaką jest oddech. Poza tym urządzenie SITA może służyć do przestrajania nadmiernej aktywności gałęzi współczulnej nerwowego układu wegetatywnego (związanej ze stresem) i uruchamiania (aktywizowania) gałęzi przywspółczulnej tego układu. Prowadzi to do przywrócenia równowagi i odbudowy zdrowia. Urządzenie SITA może być z powodzeniem wykorzystywane w psychoprofilaktyce i rehabilitacji wielu chorób.

Prof. dr hab. Jan Tylka


Referencji udzielili nam: Uniwersytet Bundeswehry w Hamburgu Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w W-wie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Centralny Ośrodek Techniki Medycznej Instytut Kardiologii w Aninie Główny Trener Przygotowań
Ateny 2004
Koordynator d/s psychologii
Centralnego Ośrodka Sportu
Konsultant Krajowy d/s Psychologii Klinicznej

<< powrótCopyright © SITA sp. z o.o.<< SITAWersja mobilna >> Strona SITA w Google+ Profil SITA w Facebooku Aukcje SITA w Allegro Kanał SITA w Youtube
 Wersja standardowa >>

Serwis witryny:    Pozycjonowanie stron: Be Perfect